Algemene- en gebruiksvoorwaarden


Gebruikersvoorwaarden van 6in24 B.V., exploitant van www.6in24.nl

Welkom bij 6in24

Hartelijk welkom op www.6in24.nl de website van en geëxploiteerd door 6in24 B.V. (hierna 6in24), handelsregister 64387135 gevestigd aan de Barbara Strozzilaan 101 te Amsterdam.

BTW nr NL8556.45.532B.01     

Op de inhoud en het gebruik van www.6in24.nl in brede zin en de diensten van 6in24 in samenhang met de exploitatie van de website www.6in24.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Het gebruik van de website www.6in24.nl houdt aanvaarding van deze gebruikersvoorwaarden in en eventuele wijzigingen daarvan. Leest u deze aandachtig door alvorens u besluit om gebruik te maken van www.6in24.nl. Indien u niet met deze gebruikersvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoekt 6in24 u deze Website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Voor bepaalde acties of promoties kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing worden gesteld. Doet u hieraan mee, dan gaat u akkoord met de daarop van toepassing zijnde voorwaarden. In geval van een eventuele tegenstrijdigheid tussen dergelijke voorwaarden en deze gebruikersvoorwaarden, prevaleert het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden.

Door het gebruiken van www.6in24.nl  gaat u naast de gebruikersvoorwaarden, akkoord met de beleidsregels en het privacy beleid. Deze voorwaarden zijn opgesteld om ervoor dat zorgen dat www.6in24.nl op de juiste wijze functioneert voor zijn gebruikers.

Gehanteerde definities:

Opdrachtgever of Inlener: de partij die een Interimmer of Kandidaat een (tijdelijk) verband aanbiedt.

Aanbieder of Bureau: de partij die bemiddelt tussen een Kandidaat en een Inlener.

Kandidaat of Interimmer: een persoon die (tijdelijk) werkzaamheden ten behoeve van een Inlener gaat verrichten of gekwalificeerd is om bij een Inlener te worden ingezet.

Schaarse interimmer of werknemer: een Kandidaat die via 6in24.nl in contact komt met een Aanbieder en die gekwalificeerd is op een terrein dat zich kenmerkt met een enorme vraag naar interimmers die over deze kwaliteiten beschikken en een groot tekort aan geschikte interimmers. 6in24 stelt per vakgebied vooraf vast of dit een regulier vakgebied is of een schaars (interimmer) vakgebied.

Gebruikersvoorwaarden www.6in24.nl

Wij bieden in Nederland opererende belangstellenden toegang tot de online marktplaats c.q. het advertentie-/multimediaplatform www.6in24.nl.

www.6in24.nl is gericht op het zoeken en vinden van een interimmer  of vaste werknemer in te zetten bij een Inlener. 6in24.nl maakt Aanbieders kenbaar dat er een vacante positie bij een Inlener is, zodat Aanbieders kandidaten kunnen voorstellen aan Inleners. Na het plaatsen van een  positie door de inlener, heeft deze geen enkele afdwingbare verplichting tegenover de Aanbieder of www.6in24.nl naar aanleiding van een ontvangen Kandidaat voorstel. Tevens is  een voorstel ingediend door Aanbieder vrijblijvend.

www.6in24.nl heeft als hoofddoel, Inleners en Aanbieders van al dan niet tijdelijke medewerkers online met elkaar in contact te brengen zodat Inleners van meerdere Aanbieders geschikte Kandidaten gepresenteerd krijgen. Zodra de Inlener via een van de Aanbieders in contact is gekomen met een Kandidaat, bepalen Inlener, Aanbieder en de Kandidaat in onderling en rechtstreeks overleg - zonder verantwoordelijkheid van 6in24 als exploitant van www.6in24.nl uit welke hoofde dan ook –  hun onderlinge rechtsverhouding.

Gebruik van www.6in24.nl

U plaatst  als Inlener een concreet geïdentificeerd zoekprofiel voor een Interimmer en/of vaste medewerker op de website, dan wel u doet als Aanbieder een Kandidaat voorstel op een vacature met een concrete, geïdentificeerde Kandidaat en zult niet:

Wij hebben het recht om uw advertenties, berichten of posts op www.6in24.nl  te verwijderen en andere maatregelen te treffen onder andere indien wij via onze website een melding ontvangen dat deze onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met gemaakte afspraken, de wet en/of onze beleidsregels.

Wij houden ons het recht voor (al dan niet betaalde) advertenties, berichten of posts te verwijderen die niet langer actueel zijn, dan wel langer dan een periode van 3 maanden vermeld staan op de website, tenzij dit expliciet is overeengekomen.

Belanghebbenden zullen wijzigingen in de door hen geplaatste informatie direct doorvoeren op 6in24.nl dan wel geplaatste informatie die achterhaald is verwijderen of, als zij de wijziging niet zelf kunnen aanbrengen, 6in24 direct op de hoogte stellen van wijzigingen in de door hen geplaatste informatie via info@6in24.nl

Misbruik van 6in24.nl:

Voor het melden van illegale en inbreuk makende informatie op www.6in24.nl en andere problemen of beledigende inhoud verzoeken wij u direct contact op te nemen met onze klantenservice via info@6in24.nl . Indien wij aanwijzingen van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat bepaalde gebruikers problemen veroorzaken of niet handelen in overeenstemming met de letter of de geest van ons beleid zoals verwoord in deze gebruikersvoorwaarden en de beleidsregels, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – de hieronder genoemde maatregelen treffen, zonder dit eerst af te stemmen.

Wij kunnen onze dienst beperken of beëindigen en gehoste inhoud verwijderen;

Indien een gebruiker suggesties, ideeën, opmerkingen, vragen of andere informatie of gegevens (waaronder begrepen maar niet beperkt tot teksten, foto's, tekeningen, illustraties etc.) plaatst op 6in24.nl, verleent de gebruiker aan 6in24.nl de toestemming en het recht dat materiaal  te controleren, te verwijderen, te gebruiken, te reproduceren, te bewerken, te publiceren, te vertalen, als voorbeeld te gebruiken en weer te geven in welke vorm dan ook en voor welk doel dan ook. De gebruiker garandeert dat de inhoud van het materiaal juist is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

Wij kunnen technische en juridische maatregelen treffen om gebruikers van 6in24.nl te weren;

Om 6in24.nl gebruikers te beschermen en fraude te voorkomen, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken, zoals uitgelegd in ons privacy beleid;

Wij kunnen uw persoonsgegevens aan bepaalde derden (zoals politie, justitie en rechthebbenden) verstrekken, uiteraard binnen de grenzen van hetgeen de wet ons toestaat en zoals uitgelegd in ons privacy beleid.

Deze lijst is geen limitatieve opsomming. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de wet ons toestaat andere maatregelen te nemen.

Materiaal

Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien, merkenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en modelrechten) met betrekking tot alle op 6in24.nl of via 6in24 aangeboden informatie (onder meer alle teksten, logo's, beelden, geluiden, software) zijn eigendom van 6in24, aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met een gebruiksrecht met toestemming van de betreffende rechthebbende en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Indien informatie van 6in24.nl wordt verspreid (binnen de kaders van deze gebruikersvoorwaarden), dient daarbij de bron van de informatie, waaronder de naam van 6in24.nl, op duidelijke wijze te worden vermeld en is de gebruiker gehouden de aanduidingen dat de intellectuele eigendomsrechten bij 6in24 berusten dan wel andere verwijzingen naar 6in24 niet te wijzigen of te verwijderen.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 6in24 een (kopie) van (een gedeelte van) de website en/of de daarop geplaatste merken, te gebruiken voor commerciële doeleinden en tevens is het niet toegestaan (een gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk, noch in een papieren document of elektronisch document, noch in een weblog, forum of een andere website, dan wel naar 6in24.nl te linken door middel van een frame link of een deeplink. 6in24.nl bevat gegevens van ons, van u en van andere gebruikers.

Door het plaatsen van materiaal op 6in24.nl geeft u ons toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van 6in24. Sommige geplaatste advertenties kunnen worden getoond via andere (online) distributiekanalen en niet aan ons gelieerde websites. Door gebruik te maken van onze dienstverlening stemt u ermee in dat uw advertenties getoond kunnen worden door middel van deze andere (online)distributiekanalen.

Als u van mening bent dat inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten, dan verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen en contact met ons op te nemen via de contactgegevens gepubliceerd op de website; wij zullen de kwestie dan onderzoeken.

Aansprakelijkheid 6in24

De exploitatie van www.6in24.nl door 6in24 is gericht op gebruikers die handelen in de uitoefening van een beroep of een bedrijf. Beslissingen en rechtshandelingen op basis van informatie of diensten van 6in24 c.q. 6in24.nl zijn voor uw eigen rekening en risico. Verstrekte informatie is niet bedoeld als een advies.

De informatie op 6in24.nl is zo nauwkeurig mogelijk opgesteld maar is in de regel niet volledig. 6in24 garandeert niet dat de aangeboden informatie en materialen up-to-date, compleet en accuraat zijn, dan wel vrij zijn van gebreken, fouten en/of virussen of spyware.

6in24 garandeert niet dat gebreken, fouten en/of virussen of spyware zullen worden hersteld of worden verwijderd.

6in24 heeft het recht om op ieder ogenblik de beschikbaarheid van 6in24.nl te onderbreken omwille van onderhoud of bijwerking.

6in24 is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op welke wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de diensten van 6in24 c.q. www.6in24.nl en/of informatie daarop, dan wel als gevolg van het niet beschikbaar zijn van www.6in24.nl  en/of het feit dat bepaalde informatie van 6in24 onjuist, onvolledig of niet actueel is.

6in24 sluit, voor zover wettelijk toegestaan, alle aansprakelijkheid voortvloeiende uit haar dienstverlening en de exploitatie van www.6in24.nl uit. Hieronder wordt ook een nalaten begrepen. De eventuele voorwaarden van anderen (hoe ook genaamd) worden eveneens uitgesloten. De voorwaarden van 6in24 prevaleren te allen tijde.

Indien 6in24 desondanks toch aansprakelijk is voor (directe) schade, is de aansprakelijkheid jegens een opdrachtgever beperkt tot maximaal de totale vergoeding die aan 6in24 is betaald gedurende de periode van 6 (zes) maanden direct voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

6in24 is nimmer aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. Toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is derhalve uitgesloten.

De bedingen in de voorwaarden gelden mede ten behoeve van de bestuurders en de (middellijke) belanghebbenden van 6in24, alsmede ten behoeve van alle personen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor 6in24 werkzaam zijn of waren.

Voor alle indirecte schade hoe ook genaamd, waaronder mede begrepen stagnatie in de voortgang, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een tekortkoming van 6in24, is 6in24 nimmer aansprakelijk.

Hyperlinks

www.6in24.nl kan links bevatten naar websites en/of servers die niet worden beheerd door 6in24. Dit betekent niet automatisch dat 6in24 verbonden is aan deze andere websites en/of servers en/of de eigenaren daarvan. 6in24 is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites en/of servers. 6in24 biedt dergelijke links slechts aan voor het gemak van de gebruikers van www.6in24.nl.

Indien u een link wenst te creëren naar www.6in24.nl , dient u dit altijd naar de homepage van www.6in24.nl te doen.

Privacy

6in24  respecteert de privacy van de gebruikers van www.6in24.nl . Persoonsgegevens van de gebruiker worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 6in24 houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (“WPB”) stelt. De gebruiker moet zich echter wel realiseren dat volledige beveiliging van (persoons-)gegevens op het Internet niet kan worden gegarandeerd.

Tijdens het gebruik van www.6in24.nl kan 6in24 met name via het gebruik van cookies gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van de computer van de gebruiker. Een cookie bevat informatie over het gebruik van deze Website. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens het gebruik van deze www.6in24.nl bepaalde informatie te verzamelen. Deze gegevens helpen 6in24 haar diensten beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de gebruikers.

U kunt uw internet browser zo instellen dat u een mededeling krijgt als er een nieuwe cookie op uw computer wordt opgeslagen. U krijgt dan de mogelijkheid deze te accepteren of te weigeren. Raadpleeg voor specifieke informatie de helpunctie van uw internet browser. Houd er echter wel rekening mee dat delen van www.6in24.nl mogelijk niet goed functioneren als u cookies weigert.

6in24 verzamelt alleen gegevens die op vrijwillige basis zijn verstrekt tijdens het invullen en versturen van een online formulier, of het verzenden van een e-mail. Door het verstrekken van zijn/haar persoonsgegevens geeft de gebruiker aan 6in24 de toestemming deze persoonsgegevens op te slaan in een centraal bestand van 6in24 in Nederland dat is voorzien van adequate beveiligingsmaatregelen. Deze gegevens kunnen door 6in24 worden gebruikt met het oog op geautomatiseerd klantenbeheer, het verzenden van nieuwsbrieven en marktonderzoek. Bovendien kan 6in24 de verstrekte persoonsgegevens doorgeven aan de met contractueel verbonden derden.

6in24 zal de persoonsgegevens van de gebruiker niet aan andere derden verstrekken zonder de voorafgaande toestemming van de gebruiker, tenzij 6in24 daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak

Op basis van de WBP hebben gebruikers recht op inzage en eventuele correctie van de op hen betrekking hebbende persoonsgegevens. Tevens hebben gebruikers het recht op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van hun persoonsgegevens. Hiertoe kunnen de gebruikers een aanvraag tot inzage, correctie en/of verzet richten aan 6in24 B.V. op het volgende adres: Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN, Amsterdam of via e-mail op het volgende adres: info@6in24.nl.

Totstandkoming bemiddelingsovereenkomst en vergoeding

De Aanbieder die de samenwerking met 6in24 aangaat, dient zich te houden aan de door 6in24 en Aanbieder afgesproken reageertermijn van 24 uur bij een interimaanvraag en 6 dagen bij een werving en selectie functie.

De Aanbieder van een Kandidaat is bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de Aanbieder en de Inlener waarbij een Kandidaat medewerker van de Aanbieder wordt ingezet bij of via de Inlener een bemiddelingsvergoeding verschuldigd aan 6in24 c.q. 6in24.

Tevens is de Aanbieder aan 6in24.nl  een vergoeding verschuldigd indien via 6in24.nl een Schaarse Interimmer zich heeft aangediend bij de Aanbieder en deze Schaarse Interimmer  binnen 18 maanden na het eerste contact via 6in24.nl door de Aanbieder wordt ingezet bij een Inlener.

6in24 brengt per vakgebied een vooraf gecommuniceerde bemiddelingsfee in rekening voor of het invullen van de opdracht (reguliere vakgebieden) of bij het vinden van een (moeilijk) vindbare Interimmer (schaarse Interimmer).

De bemiddelingsvergoeding bedraagt € 4,- te vermeerderen met BTW per door de Aanbieder aan Inlener gedeclareerd uur en is niet afhankelijk van daadwerkelijke betaling door Inlener aan Aanbieder bij plaatsing van een Interimmer. De bemiddelingsvergoeding bedraagt 4% van het bruto jaarsalaris van de geplaatste medewerker te vermeerderen met BTW en is niet afhankelijk van daadwerkelijke betaling door Inlener aan Aanbieder bij plaatsing van een Interimmer.

Zodra een Aanbieder een Kandidaat voorstel doet aan de Inlener of de Aanbieder een Schaarse Interimmer plaatst, komt de bemiddelingsovereenkomst tot stand en is de Aanbieder, uitsluitend bij totstandkoming van een overeenkomst tussen de Aanbieder en de Inlener (no cure no pay), de geldende bemiddelingsvergoeding aan 6in24 verschuldigd. De bemiddelingsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de overeenkomst tussen de Inlener en de Aanbieder en is tussentijds niet opzegbaar. De bemiddelingsovereenkomst eindigt van rechtswege indien en zodra vaststaat dat de Inlener geen overeenkomst sluit met Aanbieder voor de betreffende vacature. Een en ander tenzij schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

De totstandkoming van de bemiddelingsovereenkomst geschiedt als volgt: alvorens een voorstel te doen over een Kandidaat aan een Inlener, stemt betrokkene in met de geldende voorwaarden door middel van het aanvinken van een hokje op de website en komt de bemiddelingsovereenkomst met 6in24 tot stand.

De Inlener stemt door middel van het aanvinken van een hokje in met deze gebruikersvoorwaarden. 6in24  treedt niet als bemiddelaar of lasthebber op voor de Inlener of de Aanbieder. Inlener is geen bemiddelingsvergoeding verschuldigd aan 6in24.

Aanbieder en Inlener ontvangen een bevestigingsmail. 6in24 zorgt dat de identiteit van betrokken partijen kan worden vastgesteld.

Aanbieder doet gedurende de duur van de bemiddelingsovereenkomst maandelijks binnen 5 dagen na afloop van een maand opgave van het aantal door de Aanbieder gedeclareerde uren, waarna 6in24 haar bemiddelingsvergoeding aan Aanbieder factureert. Aanbieder verstrekt uit eigen beweging en op eerste verzoek van 6in24 de voor de vaststelling van de bemiddelingsvergoeding relevante informatie aan 6in24 binnen de aangegeven termijn. Indien Aanbieder nalaat de informatie te verstrekken of 6in24 het vermoeden heeft dat onjuiste of onvolledige informatie wordt verstrekt, is 6in24 gerechtigd om na aankondiging aan de Aanbieder een registeraccountant (gericht) onderzoek te laten verrichten bij Aanbieder. De kosten van dit onderzoek komen voor rekening van Aanbieder, tenzij blijkt dat de verstrekte informatie van Aanbieder juist en volledig is. Inlener zal op verzoek van 6in24 opgave doen van het door de Aanbieder in een referentieperiode gedeclareerde aantal uren.

6in24 is op geen enkele wijze partij bij de overeenkomst tussen de Aanbieder en de Inlener en draagt voor deze verhouding en de verhouding met de Kandidaat geen enkele verantwoordelijkheid uit welke hoofde of hoe ook genaamd.

6in24 oefent geen controle uit op de aard of de legaliteit van de geplaatste vacatures, de juistheid van de voorstellen van Aanbieders, de bevoegdheid van Inlener om vacatures te  plaatsen en de bevoegdheid van Aanbieders Kandidaten voor te stellen.

De diensten van 6in24 via www.6in24.nl zijn slechts toegankelijk voor partijen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten, in de uitoefening van hun beroep of bedrijf.

6in24 is gerechtigd om zelf als Aanbieder van Kandidaten op te treden. In het geval tussen 6in24 en de Inlener een overeenkomst wordt aangegaan met betrekking tot een Kandidaat van 6in24, zijn ter zake tevens de algemene voorwaarden van 6in24 van toepassing op de rechtsverhouding met de Inlener.

De wet overeenkomsten op afstand (art 7:46a en volgende BW) is niet van toepassing en partijen kunnen een overeenkomst niet herroepen.

Tijdige betaling

Betalingen dienen te geschieden op de wijze en binnen de termijn zoals door 6in24 is gesteld of zoveel eerder als overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Aanbieder van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW in verbinding met artikel 6:120 lid 2 BW.

Bij (buiten)gerechtelijke invordering is de Aanbieder, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door 6in24 gemaakte incassokosten verschuldigd. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de Aanbieder zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Klachtenregeling

Klachten over www.6in24.nl  of de dienstverlening van exploitant 6in24 kunnen worden ingediend via info@6in24.nl. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat een gebrek in de dienstverlening is geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. 6in24 streeft er naar om binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zal 6in24 binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

In het algemeen

Deze gebruikersvoorwaarden en de overige beleidsregels vermeld op www.6in24.nl vormen samen met eventuele aanvullende specifieke afspraken de hele overeenkomst tussen 6in24 en u direct verband houdende met de exploitatie door 6in24 van www.6in24.nl en vervangen alle eerdere overeenkomsten. Deze gebruikersvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Indien 6in24 een bepaling niet afdwingt, dan impliceert dit niet dat 6in24 afstand doet van het recht om dat op een later moment alsnog te doen. Indien een van deze gebruikersvoorwaarden door de rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige gebruikersvoorwaarden onverlet.

Kennisgevingen aan u zullen worden gestuurd naar het door u opgegeven e-mail adres, of per post. Kennisgevingen aan u gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen vijf dagen na de datum van verzending.

We kunnen deze gebruikersvoorwaarden te allen tijde wijzigen, welke wijzigingen of op het moment dat u een advertentie plaatst of binnen dertig dagen van kracht worden, afhankelijk van welke gebeurtenis eerder plaatsvindt. Enige andere wijziging van of afwijking op deze gebruikersvoorwaarden zal uitsluitend van kracht worden indien schriftelijk gedaan en ondertekend door 6in24. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met 6in24.nl of bellen naar: 0202149141

Op overige diensten van 6in24 B.V. (detachering en werving en selectie) zijn de Algemene Voorwaarden van 6in24 B.V., 6in24 B.V., en JFVV Holding B.V. versie augustus 2007 van toepassing, gedeponeerd bij het Handelsregister KVK onder nummer 64387135 Indien en voor zover bij een samenloop van laatstgenoemde voorwaarden met de onderhavige gebruikersvoorwaarden een eventuele tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en deze gebruikersvoorwaarden optreedt, prevaleert het bepaalde in de Algemene Voorwaarden.